เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
 
"1 สมอง 2 มือ และ 1 ใจ"
เปลี่ยนโลกนี้ให้มีรอยยิ้มและการแบ่งปัน
ด้วยการบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ให้ผลิดอกออกใบ
กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน
 
วีดิทัศน์ แนะนำโครงการ
 
ร่วมเป็น 1 ในเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
สมัครได้ที่นี่
เป็น 1 ในเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่แล้ว
คลิกเพื่อร่วมทำดี
 

แบ่งปันเพื่อ เปลี่ยนแปลง
"ร่วมกันแบ่งปันความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น"

ร่วมแรง ร่วมใจ
"เสนอโครงการพัฒนาสังคม เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีสู่สังคม"
หรือ สามารถเข้าไปค้นหาโครงการน่าสนใจ คลิกที่นี่
หรือเข้าร่วมกิจกรรมอันใกล้นี้
ปลูกป่า เขาพระยาเดินธง
ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ
  อาสาสมัครจิตอาสา
พื้นที่ป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
20/05/2018
สรุปจำนวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ
3
สร้างงานสร้างอาชีพ
2
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
5
สุขภาพอนามัย
4
การศึกษา
4
สิ่งแวดล้อม
ร่วมแรง ร่วมใจ
เด็กไม่มีสัญชาติเข้าเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนกว่า 75,995 คน แบ่งเป็น
- สพฐ. 65,455 คน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกช(สช.) 2,115 คน
- กศน. 8,425 คน
- Migrant Learning Centers (MLCs) 17,161 คน (95 ศูนย์)
- เด็กไร้สัญชาติที่จบจาก MLCs ไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระบบการศึกษาทั้งในเมียนมาร์และไทย เนื่องจากขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
ส่งผลต่อสุณภาพชีวิตของเยาวชน และคุณภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศในที่สุด
- ศูนย์การเร่ีียนรู้บางแห่งขาดทุนสนับสนุนดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน และค่าจ้างครู
โดย TRUE Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
ร่วมกับ มูลนิธิวัดสวนแก้ว และ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อไปบริจาคให้คนยากจน
โดย CPPC Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
พนักงานและบุตรขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย CPPC Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018

Copyright 2018 by ICT SDGA