เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
 
"1 สมอง 2 มือ และ 1 ใจ"
เปลี่ยนโลกนี้ให้มีรอยยิ้มและการแบ่งปัน
ด้วยการบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ให้ผลิดอกออกใบ
กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน
 
วีดิทัศน์ แนะนำโครงการ
 
ร่วมเป็น 1 ในเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
สมัครได้ที่นี่
เป็น 1 ในเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่แล้ว
คลิกเพื่อร่วมทำดี
 

แบ่งปันเพื่อ เปลี่ยนแปลง
"ร่วมกันแบ่งปันความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น"

ร่วมแรง ร่วมใจ
"เสนอโครงการพัฒนาสังคม เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีสู่สังคม"
หรือ สามารถเข้าไปค้นหาโครงการน่าสนใจ คลิกที่นี่
หรือเข้าร่วมกิจกรรมอันใกล้นี้
ปลูกป่า เขาพระยาเดินธง
ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ
  อาสาสมัครจิตอาสา
พื้นที่ป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
20/05/2018
สรุปจำนวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ
3
สร้างงานสร้างอาชีพ
2
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
5
สุขภาพอนามัย
4
การศึกษา
4
สิ่งแวดล้อม
ร่วมแรง ร่วมใจ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านกีฬากอล์ฟ ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
โดย TRUE Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
จากการค้นหาสาเหตุและการเข้าไปแก้ปัญหาให้ชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นที่ซีพีเอฟ เข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ชุมชนบ้านโสมง นั้นประปาของหมู่บ้านน้ำไหลไม่สมบูรณ์ เราจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ต้นทุนความรู้ ความชำนาญมาช่วยปรับปรุง และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประปาหมู่บ้าน และช่วยก่อตั้งคณะกรรมการประปาหมูบ้าน เพื่อร่วมดูและบำรุงรักษาระบบให้ต่อเนาอง แนะนำการจัดทำระบบบัญชีอย่างง่าย ในการคำนวณค่าน้ำเพื่อใช้บริหารกองทุนหมุนเวียน
โดย CPF Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 05-Apr-2018

Copyright 2018 by ICT SDGA