เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
   Login
 
 

 

สารจาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
 
 
โครงการซีพี...เพื่อความยั่งยืน...

"ซีพีปลูกฝัง เมล็ดพันธุ์ความดี พร้อมส่งต่อเมล็ดพันธุ์ความดี สู่พนักงานกว่า 300,000 คน ผ่านโครงการ...ซีพีเพื่อความยั่งยืน"

HEART (LIVING RIGHT)
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน
HEALTH (LIVING WELL)
โครงการเพื่อสุขภาพและสังคม
HOME (LIVING TOGETHER)
โครงการด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 
พิธีมอบรางวัลโครงการซีพี เพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2559
Copyright 2016 by ICT CSDO   
  |  Login